Algemene voorwaarden Boerefijn Technology

Boerefijn Tech en WeTalkBusiness zijn handelsnamen van Boerefijn Technology. In dit document staan Boerefijn Tech en WeTalkBusiness voor de rechtspersoon Boerefijn Technology. Boerefijn Technology is gevestigd aan de Broekstraat 32 in Aalten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56225601.

Algemene voorwaarden van Boerefijn Tech (Hardware Repair Center)

“Boerefijn Tech” is onderdeel en een handelsnaam van Boerefijn Technology. Hieronder leest u de algemene voorwaarden van Boerefijn Tech, welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met Boerefijn Technology. Elke klant dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden indien hij of zij gebruik wil maken van de diensten van Boerefijn Tech en daarmee Boerefijn Technology.

1.0 Garantie, aansprakelijkheid en retourmogelijkheden

Wij nemen verantwoordelijkheid voor de ontvangst van een deugdelijk product, dit betekend dat als u niet tevreden bent met het product omdat het mankementen vertoont, u terug mag komen voor garantie en reparatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van onze producten. Indien u geen ervaring heeft met computers, neem dan eerst contact op met een expert.

1.1 Garantie periode(s)
Wij hanteren in ieder geval een garantietermijn die overeenkomt met de fabrieksgarantie. In de meeste gevallen geldt er een garantie termijn van 12 maanden. Op nieuwe computer hardware zoals harddisks, SSD's, RAM geheugens, processoren en moederborden geven wij minimaal 12 maanden garantie, welke in gaat vanaf de factuurdatum. De garantie termijn van elk product wordt vermeld op uw factuur of in deze algemene voorwaarden. Mocht uw product defect raken binnen de garantie termijn, dan heeft u het recht om het product terug te brengen voor garantie en reparatie. Stuur daarvoor een email naar info@boerefijn.biz. Bewaar a.u.b. de factuur en de verpakking, voor snelle verwerking van producten die retour gaan.

1.2 Garantie op laptop schermen, accu's en adapters
Een uitzondering op de standaard garantieperiode geldt voor vervangende nieuwe schermen, accu's en adapters van laptops en MacBooks. Hierop geven wij 6 maanden garantie, welke in gaat vanaf de factuurdatum.

1.3 Retourmogelijkheden
De volgende producten kunnen niet retour gestuurd worden: Producten die tweedehands aangeschaft zijn. Producten die met korting verkocht zijn. Producten waarvan de licentie al geactiveerd is. Producten die zonder verpakking verkocht zijn. Producten die in onze werkplaats zijn bekeken of getest voor de verkoop.

2.0 Voorwaarden bij computer en overige hardware reparaties

Bij het repareren van hardware kan er onzichtbare schade plaats vinden. Bijvoorbeeld een val kan naast de direct zichtbare schade ook onzichtbare hebben aangericht. Deze ‘onzichtbare’ schade kan onopgemerkt blijven tot aan de daadwerkelijke uitvoering van de reparatie. Boerefijn Technology kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze schade en de eventueel bijkomende kosten voor reparatie hiervan. Wij proberen altijd zo snel mogelijk te communiceren over eventuele extra schade die eerder nog niet opgemerkt was.

3.1 Waterschade bij computer reparaties
Bij waterschade d.m.v. onderzoek en / of reiniging kan het voorkomen dat na het onderzoek functievermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. Boerefijn Technology kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, daar dit mogelijk het gevolg is van de eerder opgelopen waterschade.

3.2 Verlies van data bij computer reparaties
Boerefijn Technology is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van data middels een digitale back-up op een mediaformaat zoals een flash drive, harde schijf, solid state drive of cloudoplossing. Boerefijn Technology zal proberen de klant te informeren hierover indien zij denkt dat er geen back-up aanwezig is. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleent.

3.2 Indien een reparatie langer duurt dan verwacht
Vertraging van leveranciers, voorgaande klanten, verzending van hardware of schade door het mislukken van een reparatie, waarbij onderdelen opnieuw besteld dienen te worden, kunnen ervoor zorgen dat uw apparaat langer nodig heeft om gerepareerd te worden dan in eerste instantie afgesproken. Alle genoemde dagen, weken of maanden in alle offertes, facturen of overige correspondentie, waarin de reparatie uitgevoerd zou worden zijn dan ook indicaties en hier kunnen geen rechten aan ontleent worden. Wij doen altijd ons uiterste best om alles zo snel mogelijk klaar te maken voor onze klanten, maar wij kunnen geen garanties geven over reparatie en levertijden.

3.0 Betalingen binnen Nederland

Onze iDeal applicatie loopt via Mollie BV. U kunt ten alle tijden onze contactgegevens opvragen bij onze partner. Mocht er onverwachts wat mis gaan tijdens een betaling via iDeal, neemt u alstublieft eerst contact op via info@boerefijn.biz.

4.0 Inhoud content op onze websites door externe partijen

Ondanks zorgvuldige controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de externe pagina's waar wij naar linken en hun exploitanten.

Algemene voorwaarden voor het laatst aangepast op 17 januari 2023 te Aalten.

Algemene voorwaarden van WeTalkBusiness

“WeTalkBusiness” is onderdeel en een handelsnaam van Boerefijn Technology. Hieronder leest u de algemene voorwaarden van WeTalkBusiness, welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met Boerefijn Technology. Elke klant dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden indien hij of zij gebruik wil maken van de diensten van WeTalkBusiness en daarmee Boerefijn Technology.

1.0 Overeenkomst website gerelateerde dienstverlening

De overeenkomst tussen WeTalkBusiness en de klant gaat in op het moment dat de klant digitaal akkoord gaat met het aanbod en de algemene voorwaarden van WeTalkBusiness door de bestelling middels de website van WeTalkBusiness af te ronden en vooruit te betalen. De overeenkomst kan ook in gaan doordat de klant een offerte accepteert die gemaakt is door WeTalkBusiness. WeTalkBusiness heeft het recht om zonder opgaaf van reden de totstandkoming van de overeenkomst te herroepen of te beëindigden. Eventuele gedane betalingen vanuit de klant worden dan terugbetaald. Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.0 Verplichtingen WeTalkBusiness

WeTalkBusiness zal zorg dragen voor het tijdig uitvoeren van de taken die vermeld zijn in de offerte. WeTalkBusiness geeft geen toegang tot de achterliggende code die in het CMS gebruikt wordt. Ook is WeTalkBusiness niet verplicht deze code vrij te geven of te leveren aan de klant. WeTalkBusiness geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem van WeTalkBusiness en het content management systeem dat gebruikt wordt op de domeinnaam van de klant. Ook garandeert WeTalkBusiness niet dat er ten alle tijden gebruik kan worden gemaakt van de diensten en producten van WeTalkBusiness en derden. WeTalkBusiness is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem buiten gebruik te stellen of te beperken tot zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door WeTalkBusiness te verrichten aanpassen en/of verbeteringen van het CMS, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens WeTalkBusiness ontstaat.

3.0 Verplichtingen van de klant

De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het actueel van zijn of haar gegevens in zijn of haar account en webruimte. Deze wijzigingen kunnen door WeTalkBusiness worden doorgegeven aan de derde partij die de registratie van de betreffende domeinnaam of domeinnamen regelt. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account (of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten) aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij WeTalkBusiness hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

3.1 Schade aan ons systeem of onze klanten
De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het systeem of account. Het is de klant verboden processen of programma’s te gebruiken in combinatie met het systeem of account waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze WeTalkBusiness, overige klanten of internetgebruikers kan hinderen of schade toe kan brengen. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's te gebruiken indien er een directe, door WeTalkBusiness toegestane, verbinding met het systeem bestaat.

3.2 Schijfruimte
Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail of spam; het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriële eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden; het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet; het uitvoeren van (D)DoS aanvallen; het oplichten en/of bedriegen van personen middels de webruimte. In het geval WeTalkBusiness van mening is dat dit artikel wordt geschonden, behoudt WeTalkBusiness zich het recht voor de betreffende gegevens of handelingen te blokkeren en/of bevoegde autoriteiten in te lichten en alle relevante gegevens van klant te verstrekken.

3.3 Dataverkeer
Indien het dataverkeer toerekenbaar aan de klant onredelijk hoog is ten opzichte van andere klanten, of het systeem stoort, is WeTalkBusiness gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. WeTalkBusiness mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

3.4 Systeem buiten werking stellen
WeTalkBusiness is, zonder dat WeTalkBusiness tot enige schadevergoeding jegens de klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 3.0 tot en met 3.3.

3.5 Vrijwaring
De klant vrijwaart WeTalkBusiness tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van de account, het systeem, internet, derden producten, derde partijen dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

4.0 Tarieven en betalingen

WeTalkBusiness is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen en overige kosten te wijzigen. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief administratiekosten en eventueel bijkomende kosten. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van WeTalkBusiness zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Abonnementen op diensten dienen vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden. De verschuldigde vergoedingen worden direct voldaan aan WeTalkBusiness of via een externe betaalprovider. Betalingen moeten binnen 14 dagen na akkoord met de dienst of dagtekening van de factuur op de bankrekening van WeTalkBusiness zijn bijgeschreven.

4.1 Verzuim van betaling
Indien de klant niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag: WeTalkBusiness behoudt zich het recht om voor iedere factuur administratiekosten in rekening te brengen. WeTalkBusiness behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Deze derde partij is gerechtigd om incassokosten aan de klant door te berekenen. WeTalkBusiness is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer de klant in verzuim is.

4.2 Rechten na verzuim betaling
Indien de klant niet betaalt binnen de betalingstermijn uit artikel 4.1 heeft WeTalkBusiness voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van WeTalkBusiness vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn uit artikel 4.1 is voldaan, is WeTalkBusiness tevens gerechtigd de diensten op te schorten en de toegang tot alle diensten te blokkeren.

5.0 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van WeTalkBusiness voor directe schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door WeTalkBusiness van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van WeTalkBusiness, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 150,- (inclusief BTW).

5.1 Indirecte schade
Aansprakelijkheid van WeTalkBusiness voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Buiten de in artikel 5.0  genoemde gevallen rust op WeTalkBusiness geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De aansprakelijkheid van WeTalkBusiness wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de klant WeTalkBusiness onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en WeTalkBusiness ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WeTalkBusiness in staat is adequaat te reageren.

5.2 Derde partijen en producten
WeTalkBusiness is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde Producten, derde partijen en/of door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan het niet leveren of een gebrek in de levering van derden producten door de betreffende leverancier.

5.3 Schadevergoeding
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade minstens binnen tien (10) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij WeTalkBusiness meldt. De klant vrijwaart WeTalkBusiness voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst en/of derden product die door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door WeTalkBusiness geleverde zaken, materialen of resultaten.

6.0 Duur en einde van de overeenkomst.

De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk via e-mail met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop WeTalkBusiness de bevestiging van de opzegging ontvangt. Zodra WeTalkBusiness een opzegging ontvangt, wordt de klant automatisch via e-mail op de hoogte gebracht van de ontvangst.

6.1 Beëindiging dienst door WeTalkBusiness
Indien WeTalkBusiness ervoor kiest een specifiek abonnementstype of speciale dienst te beëindigen, kan WeTalkBusiness het abonnement met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd.

6.2 Wijzigingen
WeTalkBusiness behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van WeTalkBusiness of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Een abonnement op een dienst van WeTalkBusiness kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de klant WeTalkBusiness hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.

6.3 Bevoegdheid tot ontbinding
Aan elk der partijen bestaat de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

6.4 Diensten opschorten
Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, is WeTalkBusiness gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat WeTalkBusiness tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan WeTalkBusiness verder toekomende rechten.

6.5 Ontbinding overeenkomst
WeTalkBusiness is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de WeTalkBusiness diensten te staken indien;
a) de klant aan WeTalkBusiness valse en/of onjuiste hem betreffende persoonsgegevens heeft doorgegeven;
b) de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
c) de klant in strijd handelt met de algemene voorwaarden;
d) De leverancier van derden producten de betreffende dienst en/of product niet langer kan leveren;
e) ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd;
f) de klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
g) de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
h) de klant niet voldoet aan zijn betaalverplichtingen conform artikel 4.

6.6 Gevolgen ontbinding
Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal het gebruiksrecht op de diensten onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk door WeTalkBusiness buiten gebruik worden gesteld. De klant zal onmiddellijk ophouden van het systeem en van de dienstengebruik te maken. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal WeTalkBusiness de door de klant verstrekte gegevens van websites, databases en mailsystemen na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze (persoons)gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of indien WeTalkBusiness anderszins gerechtigd is over deze (persoons)gegevens te beschikken. WeTalkBusiness behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren als bewijsmateriaal voor eventuele toekomstige claims en procedures.

6.7 Website output van de webruimte
Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst moet de klant binnen 14 dagen schriftelijk aangegeven een website output van de webruimte te willen ontvangen. Indien WeTalkBusiness de mogelijkheid heeft dit uit te voeren, zal WeTalkBusiness een website output van de webruimte van de klant leveren aan de klant. Deze levering van de website output kan op een USB stick plaats vinden of via de mail middels een digitaal RAR of ZIP bestand. Aan de website output kunnen geen rechten worden ontleent.

7.0 WeTalkBusiness domeinnaam diensten.

WeTalkBusiness verzorgt in opdracht van de klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de klant. Daarom treedt WeTalkBusiness alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens via de WHOIS dienstverlening kunnen worden gepubliceerd. WeTalkBusiness kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

7.1 Bij foutieve bestelling van een domeinnaam
In het geval de klant onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. WeTalkBusiness zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien WeTalkBusiness verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domeinnaam, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.

7.2 Accurate informatie
Met betrekking tot domeinnaamregistratie komt de klant overeen dat hij/zij: (1) recente, complete en accurate informatie van zichzelf verstrekt die nodig is voor het registratieproces en (2) deze informatie beheert en bijhoudt, zodat deze recent, compleet en accuraat blijft. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om informatie m.b.t. adreswijzigingen aan WeTalkBusiness door te geven.

7.3 Vrijwaring
De klant vrijwaart en houdt WeTalkBusiness schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de klant. WeTalkBusiness is niet aansprakelijk voor het verliezen door de klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van WeTalkBusiness.

7.4 Domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar maken
WeTalkBusiness heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8.0 Derden producten en derde partijen.

WeTalkBusiness is gerechtigd derden producten te leveren dan wel derden producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. WeTalkBusiness is niet verantwoordelijk voor derden producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien WeTalkBusiness derden producten levert aan de klant, dan zijn naast deze algemene voorwaarden van WeTalkBusiness tevens de algemene voorwaarden van de leverancier van de derden producten van toepassing op de overeenkomst. WeTalkBusiness levert rechten op derden producten onder de voorwaarden als omschreven in de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier.

8.1 Leverancier van derden producten
Algemene voorwaarden van de leverancier van derden producten die in deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij WeTalkBusiness uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden van leverancier zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld zoals WeTalkBusiness deze heeft ontvangen.

8.2 Rangorde
De algemene voorwaarden van WeTalkBusiness treden in rangorde boven de algemene voorwaarden van de leverancier van derden producten, tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden van WeTalkBusiness en de algemene voorwaarden van leverancier, kan WeTalkBusiness de desbetreffende strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van leverancier buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

9.0 Beveiliging en privacy

De klant geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan WeTalkBusiness zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken van WeTalkBusiness. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor WeTalkBusiness en worden niet aan derden verstrekt, tenzij WeTalkBusiness hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens via de WHOIS dienstverlening kunnen worden gepubliceerd.

9.1 Persoonlijke gegevens
WeTalkBusiness onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij WeTalkBusiness hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden.

9.2 Verwerken persoonsgegevens
Voor zover WeTalkBusiness middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doet WeTalkBusiness dit als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de WBP voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart WeTalkBusiness tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

9.3 Persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Indien door de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de klant WeTalkBusiness tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de WBP.

9.4 Technische en organisatorische maatregelen
WeTalkBusiness legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

10.0 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan WeTalkBusiness niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, niet of gebrekkige levering van derden producten door de leverancier en storingen in netwerken alsmede niet toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan WeTalkBusiness zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

10.1 Recht op beroep overmacht
WeTalkBusiness heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WeTalkBusiness haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van WeTalkBusiness opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door WeTalkBusiness niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

11.0 Slotbepalingen

Overige slotbepalingen.

11.1 Minimale leeftijd
Gebruikers en klanten van de diensten van WeTalkBusiness dienen 18 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.

11.2 Telefonische ondersteuning
WeTalkBusiness biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot ondersteuning worden op werkdagen waar mogelijk binnen 24 uur digitaal beantwoord.

11.3 Bepalingen bij een overname
In verband met de verkoop of andere overdracht van alle belangrijke delen van de activiteiten of activa van WeTalkBusiness, heeft laatstgenoemde het recht het abonnement/de abonnementen van de klant zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die WeTalkBusiness heeft zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

11.4 Nederlands recht
Op elke overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.5 Nietige bepaling(en)
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

11.6 Afwijking(en)
In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is WeTalkBusiness niet gebonden aan in de aanvaarding door de klant voorkomende afwijkingen van de aanbieding van WeTalkBusiness.

Door gebruik te maken van onze website en / of diensten gaat u akkoord met alle bovenstaande Algemene Voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden voor het laatst aangepast op 3 januari 2023, te Aalten.